Information

Information 

Allmänt


När man köper sin fastighet på Brottarens Samfällighet så blir man automatiskt medlem i föreningen.


Med varje fastighet ska följa en folder, där styrelsen för Brottarens Samfällighet har gjort en sammanställning på vad som gäller för vårt område, samt vad som är tillåtet vid en eventuell förändring av utseende på våra hus. Denna folder ska följa med huset vid en eventuell försäljning, och ska således lämnas över till den nya ägaren. Saknar du folder, kontakta styrelsen.


Samfällighetens uppgift är att bevara och underhålla gemensamma ytor såsom grönområden, vår gemensamma byggnad för tvättstuga, våra garagelängor samt andra gemensamma intressen.


Samfälligheten leds av en styrelse som är vald på demokratiska grunder vid samfällighetens årsmöte. Medlemmarna i styrelsen har egna ansvarsområden.


Skötsel och underhåll, såsom gräsklippning, röjning och snöskottning, sköts av styrelsen utsedda medlemmar i föreningen.


Vad är en samfällighet - Klicka här för mer info


Avgifter

Månadsavgiften till föreningen skall vara bokförd på vårt konto senast den sista i varje månad. I månadsavgiften ingår värme, vatten, sophämtning m.m. För att undvika efterdebitering i slutet av året, finns möjligheten att göra en tilläggsbetalning för värme med önskat belopp, ta i så fall kontakt med vår ordförande. Bankgiro för inbetalning är 279-4246.


Varje höst görs en summering av förbrukning av värme och varmvatten. För att få en korrekt bedömning över förbrukningen så anlitar vi ett externt bolag, som gör en avläsning efter värmeperioden slut. Avläsningen regleras med den summa som varje medlem betalat in under värmeperioden. Om det är för lite inbetalt, görs en tilläggsdebitering, har man betalat in för mycket görs en kreditering, allt detta regleras på decemberavgiften.


Vid för sen betalning tillkommer en påminnelseavgift på 100kr/tilfälle. Pengar ska finnas på samfällighetens konto senast den 10e varje månad annars tillkommer denna avgift. Detta påverkar slutavräkningen för året eller avflyttning.


Fjärrvärme

Alla fastigheter i vår förening värms upp med fjärrvärme. Vi har en värmecentral som finns under tvättstugan. Skulle man få problem med värmen i fastigheten kan man ringa vårt journummer 036-131379.


Föreningens ansvar för värmen är att tillräckligt varmt vatten finns i dom rör som går igenom våra fastigheter.

Fastighetsägarens ansvar är alla andra rör och element som finns i fastigheten.


Vid problem med exempelvis att ett element inte blir varmt så är detta i första hand fastighetsägarens ansvar. Föreningen kan skicka ut en tekniker för att mäta värmen på avlämningspunkten och visar det sig att värmen är tillräcklig så får fastighetsägaren stå för den fakturan.


Grannsamverkan

"Länk till Polisens sida om grannsamverkan"


Husdjur

För allas vår trevnad, så ber vi er som har husdjur, att hålla dem under uppsikt och att se till att de inte stör övriga boende.

Tänk på att din granne kan ha allergier och att hur liten än hunden eller katten är så finns alltid människor i alla åldrar som kan vara rädda.


Kör varsamt

På förekommen anledning ber vi alla som kör bil i vårt område att köra sakta och vara uppmärksamma. Här finns många barn som cyklar, åker sparkcykel och leker att ta hänsyn till. Hjälp till att hålla vårt område fritt från olyckor!

Observera även att gång/cykelvägar inte är parkering för fordon.


Lekparken

Lekparken är nu EU-godkänd och flera åtgärder därmed tillrättade. Den delen som var värst drabbad har vi tagit bort. Ramen kring våra gungor har breddats på alla håll, samt en ny sarg kommit på plats. Rutschbanan har gjorts säkrare. Framtida underhåll såsom målning, rensning från ogräs, kommer vi även i fortsättningen att göra på våra städdagar som infaller vår och höst.


Skottkärror

Finns att låna i förrådet vid tvättstugan.


Parkering

Parkeringsplatser och garage följer inte fastigheten vid en fastighets försäljning.

Uppställningsplats för ditt fordon erhålles i mån av tillgång.

Garageplats får ej överlåtas eller hyras ut. Garage- eller parkeringsplats som inte används ska meddelas och återlämnas till samfälligheten.


Föreningen har 2 platser som är till för besökare. Ni som är boende på området bör respektera detta och inte ställa ert fordon där.

Fr.o.m. 2013-07-01 övervakar QPARK våra besökparkeringar och bötfäller alla boende som står på våra besöksparkeringar oavsett om man stått där 5 minuter eller 5 timmar. Funderingar finns på att utöka avtalet med QPARK så att dom även övervakar att inga bilar, släpkärror, husvagnar eller tältsläpvagnar står på våra infarter eller gräsytor. Detta för att underlätta för utryckningsfordon av alla slag och vårt egna arbete på vårt område.


Ansvarig för fördelning av biluppställningsplatserna och den du ska kontakta om du önskar ställa dig i kö är Johan Florin styrelsen@brottaren.se.


Kostnader för bilplatser:


  • Varmgarage - 200 kr/mån och plats. OBS!! Vid hyra av varmgarage hyrs alltid 2 garage, dvs avgiften är 400kr/mån·
  • Kallgarage - 200 kr/mån·
  • Parkeringsplats - 100 kr/mån
  • Motorcykel, garageplats - 100kr/mån
  • Elstolpe - 150 kr/mån


Parkeringarna vid nedre garagen mot Simmaren får vi också nyttja, förutom på de 2 markerade p-platserna.

Fram till garagen börjar (syns på asfalten) är kommunens mark och där gäller som vanligt högst 24 timmars parkering.


Tvättstuga

Vi har en gemensam tvättstuga med 3st stora tvättmaskiner, torktumlare och mangel.

Vid nyttjande använd tidsbokningen som finns vid i tvättstugan. man får boka högst två tider och nyttja dessa innan ny bokning görs.

Det är viktigt att städa och hålla rent efter sig samt var noga med att tömma tvätt på lösa föremål som annars kan skada tvättmaskinerna.

Vid problem gällande tvättstugan, kontakta Malin Bernhardsson 30B eller vårt journummer.


Polis och Brandkår

Behöver ni akut komma i kontakt med Polis eller Brandkår dygnet runt, så är telefonnummret 112.

Behöver ni komma i kontakt med Polis dygnet runt så är det telefonnummer 114 14.


När det gäller vårt eget journummer så är det 036-131379.

När ni ringer detta nummer, så kommer ni till den som har jouren för värmecentralen.

Detta nummer ringer ni bara, när ni har konstaterat att ni inte har någotdera av värme, kallt eller varmvatten.

Fastighetsägaren ansvarar själv för att luftning är gjord på elementen och att termostaten fungerar som den ska.

Föreningen ansvarar för att systemet  fungerar fram till huset.


Städdagar

Två gånger per år (vår/höst), sammankallas alla medlemmar till gemensam storstädning inom området.

Vi storstädar lekparken, buskar klipps, brunnar rensas, staket målas m.m. 

Även allmän upprustning sker runt varje radhuslänga.


Årsmötets beslut är att alla medlemmar obligatoriskt ska delta i denna upprustning av våra inneområden åtminstone en gång per år.

Uteblir man vid bägge tillfällen, ska en av årsmötet beslutad debitering belastas denna medlem.


Kallelse till städdagarna kommer att läggas ut i god tid på denna hemsida och meddelas i Brottarnytt.


Sophantering

Vi har gememsam sopphantering med sortering


  • Gult lock för matavfall (använd bruna papperspåsar)
  • Grönt lock för övrigt hushållsavfall


Kartonger, plast eller annat byggmaterial slängs på sortergården. Länk till Huskvarna sortergård


Fyll inte tunnorna så mycket att locket står öppet, fåglarna drar då ut soporna på marken.

Om ni ser att en tunnan är full, börja fylla någon av dom andra tunnorna.


TV-avtal

Vi har inget centralt TV-avtal. 


Biltvätt

Jönköpings kommun rekommenderar inte att man står och tvättar sin bil på gatan, p.g.a. att eventuella lösningsmedel rinner rätt ner i vårt dagvattensystem och vidare orenat ut i Vättern, vårt dricksvatten. Håll det rent!

Att tvätta bilen inne på vårt gemensamma område är förbjudet. Vi har också brunnar som leder ut till dagvattennätet, dessutom förstör lösningsmedel både asfalten och våra gräsmattor.


Underhåll

Sommarunderhållet såsom gräsklippning, röjning av våra slänter m.m. inom vårt område sköts av styrelsen utsedd person.

Utöver dessa sysslor kan det förekomma specialuppgifter vid behov som styrelsen tar beslut om. 

Samfälligheten innehar diverse utrustning för att dessa sysslor ska kunna utföras, och den person som av styrelsen är utsedd, har också till uppgift att underhålla dessa maskiner, antingen själv eller att någon annan behörig, som utför service och underhåll.


Vinterunderhåll sker efter behov, t.ex  vid snöfall. Våra gångvägar och parkeringsplatser kommer att hållas rena från snö. Gångvägar och trappor kommer att sandas. Men notera att om snöfallet kommer på natten, så har vi inte möjlighet att hålla dessa områden snöfria direkt på morgonen, utan röjning kommer att ske under dagen så gott vi hinner.


Till hjälp har vi maskiner t.ex. snöslunga, samt en traktor som håller infarter och gångvägarfria från snö. Dessa maskiner har en begränsning i kapacitet, så vid större snömängd, där inte våra egna maskinerna klarar av, får man ta hjälp utifrån.


Dessutom med erfarenhet från den mängd av snö som kom 2010 -2011, så tar vi tacksamt emot frivilliga, som ställer upp och håller vårt område snöfritt. När det kommer sådana mängder kan det vara svårt för en person att hinna med hela området.


Ni som bor utmed Faktorigatan, eller som har en gångväg in till huset, är själva skyldiga att hålla rent framför ert hus. Skyldigheten är reglerad i lag, och medför att skadestånd kan tilldömas den som åsamkats personskada på fastighetsägarens mark.


Samt tillse att brevbäraren inte behöver kliva på höga snövallar för att kunna leverera er post.


Valberedning

Om du är intresserad av att arbeta aktivt i föreningen, det kan vara antingen i styrelsen eller fritidskommittén eller något annat, ta då kontakt med någon i styrelsen så ber de valberedningen kontakta dig.


Varm- och kallvatten

Alla fastigheter i vår förening förses med varm och kallvatten via fjärrvärmen. Vi har en värmecentral som finns under tvättstugan.

Skulle man få problem med varm/kallvatten i fastigheten kan man ringa vårt journummer 036-131379.


Föreningens ansvar för varmvattnet är att tillräckligt varmt vatten finns i dom rör som går igenom våra fastigheter.

Fastighetsägarens ansvar är alla andra rör, toalettstolar och blandare som finns i fastigheten.


Vid problem med varmvattnet så är detta i första hand fastighetsägarens ansvar.

Föreningen kan skicka ut en tekniker för att mäta värmen på avlämningspunkten och visar det sej att värmen är tillräcklig så får fastighetsägaren stå för den fakturan.


Släpkärra

Samfälligheten har en släpkärra man kan låna avgiftsfritt över dagen.


Släpkärran bokas i tvättstugan på lapparna som sitter innanför dörren.

Nyckeln finns i nyckelskåpet och hämtas ut dagen man har bokat kärran.


Koden får man från styrelsen, som man kontaktar genom styrelsen@brottaren.se


Det är en grindkärra med måtten 258x128x106.

Lämnas tillbaka ursopad och ren.